Общи условия за ползване

Настоящият интернет сайт, достъпен на адрес www.brokerdefense.net, наричан по-долу за краткост „сайт“, е създаден от дружество NET AND LAW OOD/ НЕТ ЕНД ЛО ООД с капитал от 5000 лева, регистрирано под номер 203080575 и намиращо се на адрес бул. „България“ №81, сграда V, етаж 2, офис 6, 1404 София, България, наричано по-долу „създател на сайта“.
Настоящите общи условия за ползване (ОУП) имат за предмет определянето на условията и реда на ползване, по силата на които дружество NET AND LAW, наричано по-долу „създател на сайта“, предоставя настоящия интернет сайт, достъпен на адрес www.brokerdefense.net, наричан по-долу „сайт“, за ползване от обществеността, наричана по-долу „потребител“.

Член 1 – Определения

Настоящите общи условия за ползване (ОУП) определят следните термини, както е посочено:

Съдържание: определя всички информации и публикации, достъпни на сайта, и което включва, но не се ограничава до: текстове, снимки, видеа, таблици, марки и лога, както и общата структура на сайта.

Принос: означава съдържанието, публикувано във форума от член.

Създател на сайта: означава дружество NET AND LAW, създател на сайта.

Формуляри: означава всички формуляри, налични на сайта.

Член: означава потребител, записан във форума.

Сайт: означава настоящият интернет сайт, достъпен на адрес  www.brokerdefense.net.

Потребител: означава всяко лице, посещаващо една или повече страници на сайта.

Член 2 – Представяне на сайта

Сайтът предлага на своите потребители:

    • Консултация на съдържанието, публикувано на сайта
    • Изпращането на съобщения чрез формуляри
    • Споделянето на съдържание чрез бутона за споделяне в социалните мрежи
    • Участие в дискусионния форум

Сайтът предлага също частно пространство, достъпно чрез идентификация и парола за достъп, което е предназначено изключително за потребители, които, от друга страна, са клиенти на дружество NET AND LAW.

Член 3 – Приемане и изменение на ОУП

Достъпът и използването на сайта подлежат на приемане и спазване на общите условия за ползване (ОУП).
Създателят си запазва правото да приспособява или да изменя във всеки момент и без предупреждение настоящите общи условия за ползване, както и цялото или част от съдържанието на сайта.

При това положение е ангажимент на потребителя да консултира последната версия на ОУП, достъпна във всеки момент на сайта, преди всяка навигация. В случай на несъгласие с ОУП потребителят не може да продължи навигацията си в сайта.

Член 4 – Достъпност

Създателят полага усилие да поддържа сайта достъпен денонощно, освен при прекъсване, планирано или не, за нуждите на поддръжката или в случай на форсмажорни обстоятелства. Съобразяващ се с клаузата за максимално усилие, създателят не може в никакъв случай да бъде държан отговорен за каквато и да е недостъпност на целия или на част от сайта или за каквато и да било вреда от каквото и да е естество, произтичаща от недостъпност на целия или на част от сайта, или произтичаща от наличието на вирус на сайта

Член 5 – Ограничаване на отговорността

Създателят на сайта полага усилия да публикува на сайта съдържание, смятано добросъвестно за надеждно. Все пък създателят на сайта не може да гарантира точността на информациите в него и при това положение не може да носи отговорност за вреда от каквото и да е естество, произтичаща от тълкуването или от използването на съдържанието, достъпно на сайта.
Използването на съдържанието, достъпно на сайта, се извършва при цялостната и единствена отговорност на потребителя, който поема всички последствия, които могат да произтекат от това, без да бъде търсен създателят на сайта в този смисъл, и без възможност за жалба срещу последния.

Член 6 – Хипертекстови връзки

Възможно е сайтът да съдържа хипертекстови връзки, насочващи към външни интернет сайтове, върху които създателят на сайта не оказва контрол. Съществуването на връзки на сайта към други сайтове не представлява по никакъв начин валидиране на тези сайтове или на съдържанието им от създателя на сайта. Потребителят следва да използва тези информации разсъдливо и с критичен дух. Не може да бъде търсена отговорност относно информации, мнения или препоръки на трети страни.

Член 7 – Интелектуална собственост

Съдържанието на сайта, както и структурата му, са собственост на създателя на сайта и са защитени като такива от действащите закони относно интелектуалната собственост.
Всяко възпроизвеждане, приспособяване, използване или представяне, частично или изцяло, на съдържанието, марките или логата, налични на сайта, по каквато и да е процедура без предварително разрешение, изрично и писмено от страна на създателя на сайта, нарушава Кодекса за интелектуалната собственост и е строго забранено.
Нарушаването на тези задължителни разпоредби води нарушителя и другите отговорни лица до наказателни и граждански присъди, предвидени в закона.

Член 8 – Събрани данни

Сайтът е освободен от декларация пред Националната комисия за информатика и свободи (Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), предвид факта, че създателят на сайта е установен в България, държава-членка на Европейския съюз.

Личните данни, идентифицирани като задължителни във формулярите, са необходими за обработка на исканията на потребителя. Тези данни са поверителни. В резултат на това, съгласно закона за информатиката и свободите от 6 януари 1978 г., изменен през 2004 г., потребителят разполага с право на достъп и на поправка на личните данни, отнасящи се до него. Той може да упражни това си право чрез електронна поща на адрес mbouzy@netandlaw.com.

Потребителят бива уведомен, че тези данни не са продадени, нито отстъпени на трети лица, с изключение на адвокатите партньори на създателя на сайта с цел обработването на исканията на потребителя.

Въпреки предпазните мерки, взети от създателя на сайта, по-специално чрез премахване на съобщенията от сървъра му след приемането на последните и по причина самата същност на интернет, създателят на сайта не може да гарантира, че събраните данни чрез формулярите, достъпни на сайта, не могат да бъдат прихванати от трети лица. При това положение създателят на сайта не може да бъде държан отговорен за възможното използване на събраните данни от трети злонамерени лица без негово знание.

Член 9 – Приложими текстове

Тъй като издателят е установен в България, държава-членка на Европейския съюз, настоящите ОУП са съобразени с българския закон. В случай на спор единствени компетентни са българските съдилища.

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter